Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

introbyzant

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie výstavy Pramene byzantskej tradície na Slovensku pod patronátom Dr. Viliama Záhorčáka, primátora mesta. Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce utorok 17. mája 2011 o 16:30.
Organizátori:
Mesto Michalovce
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Mestské kultúrne strdisko v Michalovciach
Spolok sv. Cyrila a Metoda

ZEMPLÍNSKÉHO MÚZEA V MICHALOVCIACH

ZÁPADNÉ KRÍDLO

Utorok 17. mája 2011
16:30 Vernisáž výstavy
Z prameňov byzantsko-slovanskej
kultúry a tradície na Slovensku
Výstava potrvá do 30. septembra 2011

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V MICHALOVCIACH

Streda 18. mája 2011
  • 16:30 P. Žeňuch: Z prameňov byzantsko-slovanskej kultúry a tradície na Slovensku
  • 17:15 K. Žeňuchová: Osobitosti regionálneho výskumu ľudovej prózy – tradícia a súčasnosť
Štvrtok 19. mája 2011
  • 16:30 A. Škoviera: Učeníci a spolupracovníci svätých Cyrila a Metoda
  • 17:15 S. Zavarský: Jezuiti a byzantská tradícia na Slovensku
Piatok 20. mája 2011
  • 16:30 J. Doruľa: Východná slovenčina ako jedna z foriem slovenského jazyka

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou.
Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí
byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho
priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej
či mimocirkevnej sfére. Faksimile prameňov prezentované na výstave sú súčasťou korpusu
digitalizovaných písomností, ktoré sa podarilo zhromaždiť v Slavistickom ústave Jána
Stanislava SAV v Bratislave v rokoch 2000 – 2010 pod vedením Doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc.
Prezentované pamiatky vznikli, alebo sa viažu k regiónu východného Slovenska. Cieľom výstavy a
seminára je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-
metodské kultúrne dedičstvo.
intromuzeum