Požiarna ochrana BOZP a CO Michalovce

5.0/5 hodnotení (1 volieb)

BOZP - školenie BOZP

 

 • Školenia BOZP - Kurzy BOZP
 • vstupné školenia BOZP s overením vedomostí
 • periodické školenia BOZP s overením vedomostí
 • školenia vedúcich zamestnancov BOZP
 • školenia zástupcov zamestnancov
 • školenia zamestnancov

Civilná ochrana:

 • vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. oo civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok,
 • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
 • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vzdelávacia činnosť na úseku CO

Požiarna ochrana:

 •  zabezpečenie kvalifikovaného výkonu činnosti technika protipožiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a v súlade s platnými vykonávacími vyhláškami k tomuto zákonu
 • kontrolovanie dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi a usmerňovanie plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u objednávateľa,
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracoviska a školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov objednávateľa,
 • vedenie požiarnej knihy 
 • vypracovanie a vedenie určenej dokumentáciu o ochrane pred požiarmi podľa platnej legislatív
 • zabezpečovanie a pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov a priestorov v správe objednávateľa

Vypracovanie dokumentácie

 

 • spracovanie a aktualizácia dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov
 • šetrenie prac. úrazov vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze
 • vypracovanie posudzovania rizík
 • vypracovanie evidencie OOPP
 • určovanie bezpečných pracovných postupov
 • vypracovanie koncepcie politiky BOZP

 

Address

 • Street: Námestie Osloboditeľov 1
 • Postcode: 071 01
 • City: Michalovce
 • State: Slovakia

Kontakt

 • Telephone: 0915 236 118