Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Vodné dielo GABČÍKOVO


dsc 0718
Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované  a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji poniže Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Mesto leží v strede Euró­py v blízkosti hraníc s Rakúskom a Maďarskom. Ideálne spojenie je zaručené diaľnicami, železnicou, letecky i vodnou cestou po Dunaji.
 

Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa Zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou. Nakoľko Maďarská republika v roku 1989, v čase keď bolo Vodné dielo Gabčíkovo na slovenskom území  na 90% hotové, najprv pozastavila práce a následne v roku 1992 sa pokúsila vypovedať Zmluvu. Československo nemalo inú možnosť v snahe zachrániť investície a zabrániť rozsiahlym ekonomickým a environ­mentálnym škodám ako vybudovať náhradné riešenie, nazývané Variant C, s menšou zdržou a prehradením  Dunaja pri Čunove na Slovenskom území a uviesť Sústavu do prevádzky.Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred  povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viac­krát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.
 
Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Hydroagregáty, ktorých je nainštalovaných 8 majú výkon 720 MW. Výsledky už priniesol i rozsiahly monitoring priľahlého územia. V žiadnej zo  zisťovaných skutočností sa environmentálne parametre nezhoršili, ba dokonca kvalita zásob pitnej vody sa  zlepšuje. Nakoľko ramenná sústava potrebuje každoročne v určitom období zvýšené hladiny prietokov, bol pri obci Dobrohošť vybudovaný nápustný objekt do ramennej sústavy, ktorý umožňuje realizovať simulované záplavy v čase, kedy je to podľa odborníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky optimálne.
 
Spor medzi Maďarskou a Slovenskou republikou o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bol spoločne predložený medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu.

Dňa 25. septembra 1997 bol vynesený rozsudok:
 
že Maďarsko nebolo oprávnené v roku 1989 pozastaviť a neskôr opustiť jemu pridelené práce na vodnom diele, ako stanovovala zmluva podpísaná v roku 1977  Maďarskom a Československom a k nej patriace nástroje;
že Československo bolo oprávnené v novembri 1991 začať prípravu alternatívneho dočasného riešenia (nazývaného Variant C), ale nie uviesť ho do prevádzky v októbri 1992, ako jednostranné opatrenie;
že maďarská notifikácia skončenia zmluvy z roku  1977, vrátane pridružených nástrojov, zo dňa 19. mája  1992 ich právne neukončili (v dôsledku čoho sú stále  platné a určujúce pre vzťahy medzi stranami);
a že Slovensko, ako následník Československa sa stalo stranou v Zmluve 1977.

Na tomto základe sa zmluvné strany musia dohodnúť o ďalších opatreniach.

Vo Vodnom diele Gabčíkovo sa zrkadlí schopnosť človeka zosúladiť svoje záujmy s potrebami  prírody. V tomto prípade sa bezozvyšku naplnila  požiadavka ekologického udržateľného rozvoja.

Príďte sa sami pozrieť, privítajú Vás pohostinní ľudia a prekrásna príroda.
 
Unable to find the source directory (/nfsmnt/hosting1_1/1/9/19148dd8-f556-4e86-90ea-25faeba07695/michalovskenoviny.sk/web/images/obr/ostatne/gabcikovo/), please check if your source directory exists